Omurilik Tümörleri

Spinal Kord (Omurilik) Tümörleri

Spinal kord (omurilik) spinal kolonu (omurga) oluşturan ve vertebra denilen kemiklerin arka kısmında yer alan bir kanal boyunca beyin sapından bel bölgesine kadar uzanır ve 2. lomber vertebra hizasında sonlanır. Bu seviyeden sonra spinal kord’dan çıkan sinir lifleri aynı kanal içinde bir demet şeklinde aşağı doğru seyreder ve her seviyede belli kas gruplarına giden sinirleri oluşturur.
Spinal kord tümörleri yerleşimine göre 3 ana başlıkta toplanabilir.

İntramedullar tümörler doğrudan omurilik içinde yer alan lezyonlardır. Bu yerleşimde en sık astrositomlar ve ependimomlar gözlenir. Bunlar histolojik olarak çoğunlukla WHO-evre II lezyonlar olup nispeten benign karakterdedir. Bununla birlikte büyümeye eğilimleri ve spinal kordun çok kompleks ve hassas yapısı nedeni ile kısa sürede nörolojik fonksiyon kaybına neden olabilirler. Özellikle ependimomlar ve kısmen iyi cerrahi sınır veren astrositomlarda öncelikli tedavi cerrahi rezeksiyondur. Cerrahi olarak çıkarılamayan tümörlerde etkinliği tartışmalı olmakla birlikte radyoterapi (özellikle infiltratif astrositomlarda) önerilebilmektedir.

İntradural ekstramedullar tümörler; spinal kanal içinde dura olarak isimlendirilen kılıfın içinde ancak omuriliğin dışında yer alırlar. Bu grupta en sık karşılaşılan tümörler sinir kılıfından gelişen schwannom’lar, duradan köken alan meningiomlar ve sıklıkla omurilik dışına doğru büyüme eğilimi gösteren miksopapiller ependimomlardır. Her üç tümörde benign (iyi huylu) olup, tamamının çıkarılması halinde tekrarlama olasılığı çok düşüktür ve bu nedenle ek bir tadaviye gerek duyulmaz. Genelde büyüme hızları çok yavaş olan bu tümörlerin kısmen çıkarılması halinde (yeterli dekompresyon sağlandıysa) düzenli aralıklarla takip ve büyüme saptanırsa tekrar operasyon düşünülmelidir.

Ekstradural tümörler spinal kanalın dışından gelişen ve kanala uzanım göstererek omuriliğe bası yapan tümörlerdir. Bu grupta ilk sıralarda metastatik (başka bir yerdeki tümörün kan veya komşuluk yoluyla uzanımı) tümörler ve komşu kemik dokusundan köken alan lezyonlar bulunur. Bu grupta tedavi primer tümöre, tümörün diğer sistemlerdeki yayılımına, omurilik basısının derecesine ve tedaviden beklenen cevaba göre planlanır.